Algemene voorwaarden kinesiologie praktijk Reach Inner Awareness

Artikel 1, Definities

Een Kinesioloog: therapeut, lid van een beroepsvereniging voor natuurgeneeswijzen, handelende als zelfstandig gevestigd kinesioloog; Cliënt: degene aan wie door de kinesioloog advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers; Praktijkadres: de locatie waarop (of van waaruit) de praktijk van de kinesioloog wordt uitgeoefend; De kinesioloog kan het advies ook op het bezoekadres van de cliënt geven, dan is het praktijkadres het adres waar de kinesioloog voor afspraken te bereiken is. De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Kinesioloog, Cliënt en Praktijkadres

Artikel 2, Werkwijze Kinesioloog

 • De kinesioloog stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie, gebaseerd op de gelijkwaardigheid tussen kinesioloog en cliënt, waarbij de cliënt zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar gezondheid.
 • De kinesioloog werkt met de spiertest om blokkades in de energievoorziening van het lichaam zichtbaar te maken. De spiertest is niet geschikt om een medische diagnose te stellen of te vervangen.
 • Kinesiologie kan geen reguliere medische zorg vervangen.
 • De kinesioloog adviseert nooit om te stoppen met medicijnen die zijn voorgeschreven door daartoe bevoegde artsen/specialisten of deze door andere substanties te vervangen.
 • De kinesioloog kan om het proces te steunen remedies, voeding, beweging of oefeningen adviseren. Het is de vrije keuze van de cliënt om een advies van de kinesioloog al dan niet op te volgen.
 • De kinesioloog is niet aansprakelijk voor het resultaat van de kinesiologische behandeling, slechts voor de verrichte handelingen tijdens het consult.
 • De kinesioloog is gehouden aan de beroepscodes van de LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten)

Artikel 3, Basis

 • De Kinesioloog geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.
 • De Kinesioloog adviseert de cliënt na een intakegesprek op basis van spiertestresultaten. Bij de start van de eerste testbehandeling gaan de kinesioloog en de cliënt een behandelovereenkomst aan, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze behandelovereenkomst wordt van tevoren per mail toegestuurd.
 • De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten, waaraan telkens aan het begin en aan het einde een kort evaluatiegesprek plaatsvindt. Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de behandeling een vervolg zal krijgen.
 • De cliënt verstrekt alle voor de behandeling van belang zijnde informatie, zoals aanwezig in het medisch dossier van huisarts/specialist of andere behandelaars. De kinesioloog is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar).
 • Een consult duurt tussen minimaal 0,5 uur tot maximaal 2 uur. Nabesprekingen duren zo lang als nodig is met een maximum van 15 minuten.

Artikel 4, Verhindering cliënt

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip dient hij de kinesioloog hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de kinesioloog geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de kinesioloog gerechtigd om het verschuldigde bedrag voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5, Tariefstelling

De kosten van de therapie bedragen € 90,- per uur en veelvouden van € 42.50,- per half uur extra.  Bij het intakegesprek, of uiterlijk voor de behandeling aanvangt, deelt de kinesioloog de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Het uurtarief van de kinesioloog is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten, tenzij anders is overeengekomen. Indien na totstandkoming van een overeenkomst, doch voordat de vervolgbehandelingen hebben plaats gehad, prijzen een wijziging ondergaan, is de kinesioloog gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 6, Betaling

Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt aan de kinesioloog voor ieder consult op declaratiebasis per bank binnen 14 dagen na factuurdatum, zulks tegen overgave van een door de kinesioloog afgegeven factuur.

Artikel 7, Declaraties

Indien de kinesioloog en de cliënt, in overeenstemming met artikel 6 overeenkomen dat wordt betaald op declaratiebasis, is de cliënt gehouden om binnen de op de nota gestelde termijn van tenminste 14 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde over te maken op de door de kinesioloog aangegeven bankrekening. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de kinesioloog uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is de kinesioloog gerechtigd om vanaf de dag daaropvolgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8, Verschuldigdheid

Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de kinesioloog verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de kinesioloog bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9, Aansprakelijkheid 

De kinesioloog is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Rosmolen 8 8256 ED te Biddinghuizen, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk en het gebruikmaken van het toilet. 

Het advies van de kinesioloog is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. De kinesioloog sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de kinesioloog verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de kinesioloog. 

De kinesioloog heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de kinesioloog is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar.

 Artikel 10, Cliëntdossier

De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.         

Nabestaanden hebben een wettelijk recht op inzage in het dossier van een overleden cliënt. • Inzage wordt verkregen als cliënt hiervoor toestemming heeft geven bij het leven. • Wanneer op grond van de Wet Kwaliteit en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident heeft ontvangen. • Er ‘voor een ieder’ op grond van een zwaarwegend belang is. • Voor ouders of voogd van een overleden kind <16 jaar geldt een bijzonder regeling voor inzage.

Artikel 11, Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De kinesioloog handelt conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en zorgverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit behelst onder meer de verplichting tot het opstellen van een cliëntendossier en de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar.
 • De cliënt heeft recht op inzage in zijn/haar cliëntendossier.
 • De kinesioloog heeft geheimhoudingsplicht. Schriftelijke gegevens worden alleen met de uitdrukkelijke goedkeuring van de cliënt aan derden (artsen, collega’s) overhandigd. De kinesioloog mag, voor zover dat noodzakelijk is voor de advisering, mondeling overleg voeren met andere beroepsbeoefenaren, waarbij hij/zij de privacy van de cliënt respecteert.
 • De kinesioloog verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega kinesioloog of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De kinesioloog die werkt met kinderen onder de leeftijd van 12 jaar doet dat uitsluitend op basis van schriftelijk verkregen toestemming van beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben.
 • De kinesioloog verricht een behandeling bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een gezaghebbende ouder. De kinesioloog verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de ouders in alle fasen van de behandeling.
 • Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar die wilsbekwaam zijn, is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk, hierover nemen het kind en de gezaghebbende ouders samen een beslissing. De ouders verplichten zich in het anamnese gesprek relevante informatie aan de kinesioloog te verstrekken.
 • Kinderen vanaf 16 jaar en wilsbekwaam zijn bevoegd om zelfstandig een behandelovereenkomst met een kinesioloog aan te gaan, zonder toestemming van de ouders.
 • De kinesioloog volgt bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld de 5 stappen van de Meldcode van het Ministerie van Volksgezondheid.

Artikel 12, Verhindering behandelaar

Indien de kinesioloog door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-kinesioloog in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient hij/zij dit schriftelijk aan de kinesioloog kenbaar te maken. De overeenkomst eindigt per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven door de kinesioloog (tenzij kinesioloog en cliënt gezamenlijk overeenkomen dat de consulten voortgezet worden na terugkeer van de kinesioloog). Na beëindiging van de overeenkomst worden de kosten van de consulten in rekening gebracht tot de eerdergenoemde datum. 

Artikel 13, Beëindiging behandeling

Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies in van de kinesioloog de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de kinesioloog een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van de kinesioloog in de behandeling voortijdig heeft beëindigd. 

De kinesioloog kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden gevergd dat hij/zij de overeenkomst voortzet. De kinesioloog zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

 Artikel 14, Klachten en geschillen

Op het handelen van de kinesioloog zijn de reglementen, waaronder het Klachtrecht van de Beroepsvereniging waar de kinesioloog lid van is van toepassing.  Bij geschillen met de kinesioloog kunt u, indien u er in met onderling overleg niet uitkomt;

 1. Schriftelijk een klacht indienen bij de LVNT, middels het klachtenformulier (LVNT.nl/klachten).
 2. Komt u er met de LVNT-bemiddelaar en therapeut niet uit, kunt u een klacht indienen bij De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG, scag.nl). Dit is een onafhankelijke commissie. De klacht wordt begeleid door een klachtenfunctionaris en in principe binnen zes weken afgehandeld.
 3. Als het niet lukt om tot een oplossing te komen die voor de cliënt bevredigend is, kan de cliënt zich op grond van de Wkkgz wenden tot een erkende geschillencommissie. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Alle LNVT-leden zijn voor het tuchtrecht aangesloten bij TCZ (tuchtrecht complementaire zorg (TCZ Stichting TCZ – Home).

Maart 2021, Biddinghuizen

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.